Begrippenlijst wetgeving & links

Bouwbesluit

Artikel 2.59 m.b.t een rookgasafvoer: Een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig, bepaald volgens NEN 6062. Bekijk het Bouwbesluit online.

Vrije vertaling
Een afvoervoorziening voor rookgas, zoals een schoorsteen, mag nooit de oorzaak zijn van het ontstaan van brand. Daarom schrijft het eerste lid voor, dat uw rookgasvoorziening brandveilig moet zijn zoals bepaald in de NEN6062.


Wijziging Bouwbesluit per 1 januari 2019
In de Staatscourant nr. 72508 van 21 december 2018 is gepubliceerd dat het Bouwbesluit 2012 per 1 januari jl. verwijst naar de nieuwste norm NEN6062:2017 – de bepaling van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen.

De belangrijkste wijziging in de NEN6062:2017 is het vervallen van de verruiming van de afstand tot brandbare materialen van 10 mm voor systemen met een temperatuurklasse van T250 of hoger.

Alle ISODUCT-kanalen die geproduceerd zijn vanaf 1 januari 2019, hebben de markering G0. De prestatieverklaring is – op basis van testen uitgevoerd in februari 2018 – daar uiteraard ook op aangepast. Deze nieuwe norm geldt voor álle rookgaskanaalsystemen in Nederland.

▶️ Prestatieverklaring & andere handige downloads


Moet ISODUCT ook worden omkokerd?
Nee. Er wordt vaak beweerd dat het Bouwbesluit voorschrijft dat alle kanalen omkokerd moeten worden, dat is echter pertinent onjuist. Uit het Bouwbesluit (artikel 2.59) volgt dat schoorstenen moeten voldoen aan de NEN6062-norm. De belangrijkste eisen v.w.b. de brandveiligheid zijn een CE-prestatieniveau van:

  • Een temperatuurklasse van 600
  • Een brandveilige afstand van 0 mm
  • Een markering van G voor schoorsteenbrandbestendigheid voor vaste brandstoffen

In de CE-markering staat dan vermeld: EN1856-1 T600 G0.

▶️ Meer over CE, wetgeving en brandveiligheidseisen van rookkanalen


Halffabricaat versus volledig (brandveilig) product
Het is best verwarrend, dat deze onzelfstandige – ofwel ‘halffabricaat’ – rookkanalen in Nederland gewoon verhandeld mogen worden, terwijl ze op zichzelf (dus zonder omkokering) in Nederland niet gebruikt mogen worden.

De fabrikant levert er ook geen omkokering bij, dus die moet vervolgens door een installateur worden aangelegd. Het rookkanaal mét omkokering zou dan brandveilig moeten zijn, maar die praktijksituatie is als zodanig niet getest. De mate van brandveiligheid is dus volledig afhankelijk van de kennis, kunde en materialen van de installateur. Bovendien maken de installateurs – afwijkend van de geteste, vol ventilerende situatie – de (boven- en) onderzijde vaak dicht.

Het gevolg? Een niet volgens de test en/of geldende normen aangelegde, mogelijk brandgevaarlijke situatie. Daardoor leidt schoorsteenbrand nog zo vaak (totaal onnodig) tot woningbrand, met veelal levensgevaarlijke situaties (of erger) tot gevolg. Dat wil natuurlijk niemand. Echter, door met name onwetendheid wordt het in de praktijk – bizar genoeg – meestal wél zo aangelegd. De consument vertrouwt op de kennis en expertise van de installateur en/of kachel- of haardenspecialist, die doet dat op zijn beurt weer op de informatie, testresultaten en installatie-richtlijnen die de fabrikant meegeeft. Een rookkanaal is echter pas écht brandveilig, als de combinatie van de metalen buis inclusief de daaromheen gebouwde omkokering is getest (en brandveilig is bevonden).

Wat betekent dat in de praktijk? Dat houdt in dat de brandveiligheid van de in uw woning aangelegde rookgasafvoer inclusief omkokering uitsluitend kan worden aangetoond als die situatie (zoals die ter plekke is) ook echt is getest zou zijn conform de daarvoor geldende thermische beproeving volgens EN1859. Zonder dat, durft niemand zijn hand daarvoor in het vuur te steken. De fabrikant niet, de installateur niet. Tenzij u ISODUCT mét geteste, ingebouwde omkokering (ofwel brandveiligheid) gebruikt.*
*Uiteraard mits aangelegd conform het bijbehorende installatievoorschrift.


Kans op woningbrand

Niet alleen een foutje is snel gemaakt (denk bijv. aan een schroef die de metalen rookafvoerbuis met het houten frame verbindt), meestal gaat het in het begin nog wel goed. Vaak breekt er – volkomen onverwacht, ook in geval van goed geveegde rookkanalen – zo rond een jaar of 5 à 10 later brand uit, met name in de buurt van vloer- en dakdoorvoeren. Door warmtestuwing en/of pyrolyse vat het materiaal – of de (poreus geworden of al verkoolde) houten constructie – rondom het rookkanaal al bij relatief lage temperaturen vlam, en dan is er geen houden meer aan.

▶️ Wat kunt u nog meer doen om (woningbrand door) schoorsteenbrand te voorkomen?


Optimale (brand)veiligheid & zekerheid

Een beetje brandveilig, is wat ons betreft niet goed genoeg. Met ISODUCT heeft u geen omkokering meer nodig, en weet u zeker dat u aan alle geldende wet-, regelgeving en brandveiligheidseisen voldoet. De kans op schoorsteenbrand is – door de dubbele isolatie en verbeterde trek – te verwaarlozen. Maar zelfs mócht er – bijvoorbeeld door een vogelnest – schoorsteenbrand in het ISODUCT-kanaal optreden, zit u nog steeds safe. De schoorsteenbrand dooft vanzelf, u kunt het kanaal gewoon blijven gebruiken. Veiliger bestaat niet.

▶️ Prestatieverklaring & verklaring testresultaten ISODUCT


Maar bijbehorende verplichte omkokering van reguliere rookkanalen is toch van brandwerend materiaal?
Klopt. Maar uw brandwerende omkokering wordt jaar in jaar uit, afhankelijk van uw stookgedrag, veel langer en zwaarder belast dan in andere gevallen waarbij vergelijkbaar materiaal wordt toegepast. Denk aan een brandwerend plafond, of een brandwerende deur. Die worden, stel dat er brand uitbreekt, maar eenmalig en gedurende korte tijd belast (denk aan 30, 60 of 90 minuten) en na de brand vervangen.

Daarbij moet gerealiseerd worden dat bij vrijwel alle brandwerende constructies het onbrandbare karakter van de brandwerende materialen zelf de belangrijkste eigenschap is. Brandwerende materialen voegen echter vaak op zichzelf niets toe aan extra warmte-isolatie. Zeker niet in een situatie van continue belasting – veelal gedurende tientallen jaren – van het brandwerende materiaal rondom een onzelfstandig halffabricaat rookkanaal: het is alsof je appels met peren vergelijkt. Een brandwerende omkokering voorziet vooral in een ventilerend en warmte-afvoerend karakter, mits goed ontworpen en zo geconstrueerd. Door die misvatting omtrent de aard van het brandwerende materiaal, gaat het toch veelvuldig mis.

Veel voorkomende (woning)brandoorzaken bij dat soort kanalen zijn dan ook: schoorsteenbrand, pyrolyse en warmtestuwing. Een ‘brandwerende’ omkokering is dus – wanneer er nood aan de man is – veelal niet zo brandwerend als u wellicht denkt. Zelfs al is-ie ‘goed’ aangelegd…

▶️ Meer over pyrolyse, warmtestuwing en waar het in de praktijk vaak misgaat

NEN6062

Algemene Nederlandse norm. Bepaling van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen, inclusief eventuele omkokering.


NEN6062:2017 Opmerking 2, blz.8 

‘Voor zover producten of systemen voor de afvoer van rookgassen volgens een geharmoniseerd normblad in de markt worden geplaatst, is het de verantwoordelijkheid van de producent om in de toepassingshandleiding alle informatie te verstrekken hoe het product brandveilig te installeren. Als het product of systeem zonder omkokering is beproefd, mag de handleiding alleen niet‐omkokerde kanalen beschrijven. Als de omkokering deel uitmaakt van het in de markt te plaatsen product of systeem met CE-markering beschrijft de handleiding de installatie met omkokering.’


NEN6062:2017 Opmerking 2, blz. 9

‘Wanneer in de praktijk een bouwkundige rookgasafvoervoorziening wordt voorzien van een omkokering en de voorziening zonder omkokering is beproefd dan hebben de beproevingsresultaten geen betrekking op de omkokerde voorziening.’


NEN6062:2017 Opmerking 3, blz. 9

‘Een onderdeel van een bouwwerk is bouwkundig als de aanwezigheid daarvan nodig is in relatie tot de omgevingsvergunning voor het bouwen. Als voorbeeld: een omkokering die bedoeld is om aan de eis voor de oppervlaktetemperatuur te voldoen is daarmee bouwkundig. Dat geldt ook voor een binnenvoering van een rookgasafvoer als deze nodig is om aan de eis voor lekdichtheid te voldoen.’


NEN6062:2017 Opmerking 2, blz.17 

‘Systemen die hier* niet aan voldoen mogen in Nederland alleen worden toegepast met aanvullende maatregelen, volgens de instructies van de fabrikant, waarbij de voorziening tezamen met de aanvullende maatregelen als nieuw systeem wordt gezien en ook zo in de markt is geplaatst en beproefd. Indien een systeem op de markt wordt gebracht met een grotere afstand tot brandbare materialen dan 0 mm en waarbij een omkokering is toegepast, dan is de CE‐markering, betrokken op het niet‐omkokerde kanaal, niet meer van toepassing.’

*‘Hier’ slaat op het afstandscriterium van 0 mm zoals genoemd in de norm

EN1856-1

Specifieke Nederlandse norm – Eisen voor metalen schoorstenen – Deel 1: Producten voor systeemschoorstenen. Dit is de zogenaamde eisende norm, de testnorm om te beproeven is EN1859.

ISODUCT voldoet op zichzelf, aan álle bovenstaande normen. Met ISODUCT zit u safe, en heeft u geen extra omkokering (met alle mogelijke risico’s van dien) meer nodig.